For styring av Eaton xComfort-system må dette først settes opp med Eaton xComforts programmeringsverktøy (MRF). For å bruke dette verktøyet trenger du Eaton USB programmeringsgrensesnitt (CKOZ-00/13).

Sensiokontroller X-1 har kommunikasjonsgrensesnittet integrert, og trenger ikke et eget kommunikasjonsgrensesnitt. For SC-1 anbefaler vi brukermanualen for detaljer vedr kommunikasjonsgrensesnitt.

 

 

1.1       Koble kommunikasjonsgrensesnittet sammen med enhetene du ønsker å styre

Når kommunikasjonsgrensesnittet/X-1 kontrolleren er lest inn, må det kobles sammen med de enhetene du ønsker at Sensio skal styre. Sensiokontrolleren kan, ved bruk av Sensio xSetup programmet, kontrollere og kommunisere med følgende xComfort-enheter:

·        Dimmere av ulike typer
· Relèer/aktuatorer
· Temperatursensorer
· Romkontrollere
· Persienneaktuatorer

·        Analoginnganger
· Bevegelsesmeldere
· Binærinnganger
· Lysbrytere
 
Sammenkobling mellom kommunikasjonsgrensesnittet og enhetene du ønsker å styre gjøres med å tegne linjer mellom enhetene. Disse linjene tegner du ved bruk av blyantsymbolet. Under følger en liste over dialogboksene som dukker opp når du tegner linjer mellom kommunikasjonsgrensesnittet og de ulike xComfort-enhetene.
 
 

1.1.1       Kommunikasjonsgrensesnitt

Når du tegner en linje mellom kommunikasjonsgrensesnittet og en xComfortenhet, vil du få opp datapunktlista for kommunikasjonsenheten. Alle enheter som blir koblet til kommunikasjonsgrensesnittet blir tilegnet et datapunkt. Det er disse datapunktene Sensiokontrolleren bruker til å kommunisere med xComfortsystemet.

Når datapunktlista dukker opp, må du velge hvilket datapunkt du vil tilordne til denne koblingen. I lista kan du se alle tilkoblinger som er gjort mellom kommunikasjonsgrensesnittet og andre xComfortenheter. Du kan tilegne koblingen hvilket datapunkt du vil (1-99). Hvis flere enheter tilegnes samme datapunkt vil dette bli sett på som en gruppe av Sensio xSetupprogrammet. Du kan ha så mange tilkoblinger som du vil mellom kommunikasjonsgrensesnittet og en annen enhet. Det er imidlertid kun nødvendig med en kobling for å kontrollere enheten. Hvis flere koblinger benyttes, er dette for å legge enheten til spesielle grupper og/eller scener.
 
 
   

1.2       Tilpasse datapunkttilkoblingen

Når du er ferdig med å koble enheter til kommunikasjonsgrensesnittet, kan du gå inn på hver enkelt enhet for å tilpasse de koblingene som er gjort (NB! Noen enheter må konfigureres før de kobles til andre enheter, mens andre enheter må kobles til før de kan konfigureres). Dette gjør du ved å høyreklikke på ønsket enhet og velge innstillinger. Under vil de enkelte innstillingssidene gjennomgås for å vise hvordan xComfort-systemet bør være satt opp for å fungere optimalt.

 

1.2.1       Dimmer

 
Dersom det er ønskelig med en ”normal” tilkobling mellom kommunikasjonsgrensesnittet og en dimmer, er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer i tilkoblingen. Et eksempel på en slik tilkobling er vist til høyre.
Med denne typen tilkobling vil du kunne sette dimmeren til ønsket lysnivå, samt slå av eller på dimmeren.

Hvis dimmeren benyttes som en varmeaktuator, trengs det heller ikke å gjøres andre innstillinger enn normalinnstillingene.
 
 
Hvis tilkoblingen mellom kommunikasjonsgrense-snittet og dimmeren er tiltenkt å være et scenario-kall, anbefales det at du velger ”Ønsket lysnivå” som valg på startkommando (kort tastetrykk opp)-plassen. Velg så ønsket dimmetid og hvilket dimmenivå som ønskes.

MERK! Du kan lage fire ulike scenarier fra et datapunkt. Et scenario på kort tastetrykk opp, et scenario på langt tastetrykk opp, et scenario for langt tastetrykk ned og et scenario for kort tastetrykk ned.

MERK2! Sørg for at du tilordner høyere datapunktnummer til grupper enn til den enkelte tilkobling. Hvis ikke, kan tilbakemeldingen fra enheten bli feil.

 
   


 

1.2.2       Relè / Aktuator

  
Dersom det er ønskelig med en ”normal” tilkobling mellom kommunikasjonsgrensesnittet og en aktuator, er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer i tilkoblingen. Et eksempel på en slik tilkobling er vist til høyre.
Med denne typen tilkobling vil du kunne slå av eller på aktuatoren.
  
 
Hvis tilkoblingen mellom kommunikasjonsgrense-snittet og aktuatoren er tiltenkt å være et scenario-kall, kan du la tilkoblingen være som normalt (vist over) Aktuatoren slår seg da på når datapunktet aktiveres fra Sensio-systemet.
Hvis du derimot ønsker at aktuatoren skal slå seg av når datapunktet aktiveres, må du velge ”På/Av med frafallforsinkelse” som valg på startkommando (kort tastetrykk opp)-plassen. Velg så tidsforsinkelse, ingen funksjon.

MERK! Du kan lage fire ulike scenarier fra et datapunkt. Et scenario på kort tastetrykk opp, et scenario på langt tastetrykk opp, et scenario for langt tastetrykk ned og et scenario for kort tastetrykk ned.

MERK2! Sørg for at du tilordner høyere datapunktnummer til grupper enn til den enkelte tilkobling. Hvis ikke, kan tilbakemeldingen fra enheten bli feil.

 
  

 

1.2.3       Dimplex ovnmodul

  
  
Dimplex ovnmodulen kan settes opp på to måter. Enten styrt av intern temperatur, eller fra ekstern temperaturgiver. Hvis intern temperatur benyttes vil man kun se hvilken temperatur man ønsker å oppnå i rommet, man får ingen tilbakemelding på faktisk temperatur i sonen. Bildet til høyre viser oppsett av hvordan ovnmodulen skal settes opp hvis intern temperatur ønskes.


Hvis temperatur fra tilknyttet komponent brukes, vil man få opp både ønsket og faktisk temperatur i brukergrensesnittet. Dette er standardinnstilling for ovnmodulen. I denne modusen er det en ekstern temperatursensor som gir faktisk temperatur til ovnmodulen. Dette settes opp i xSetup-programvaren.
Oppsettet skal se ut som på bildet til høyre.

MERK! Sørg for at du tilordner høyere datapunktnummer til grupper enn til den enkelte tilkobling. Hvis ikke, kan tilbakemeldingen fra enheten bli feil.

  

 

1.2.4       Varmeaktuator 12-kanaler

  
  
Du må tilordne et datapunkt til hver utgang på enheten. Hvert datapunkt vil dukke opp som en varmeaktuator i xSetup-programvaren. I tillegg til de 12 varmeaktuatorene kan du også tilordne et eget datapunkt for å sette kjøling eller varme. Tilordning av datapunkter for fukt, sum eller feil, støttes ikke av xSetup-programvaren.

MERK! Sørg for at du tilordner høyere datapunktnummer til grupper enn til den enkelte tilkobling. Hvis ikke, kan tilbakemeldingen fra enheten bli feil.
 
MERK2! Enheten er «smart» slik at enheten ikke står 100% på eller av, men heller justerer pådraget for at mest nøyaktig og stabil temperatur skal oppnås. Det kan derfor være at enheten står av, selv om ønsket temperatur er under faktisk temperatur.
  
     

 

MERK3! Det kreves at man bruker nyeste versjon av mrf-programvaren for at varmeaktuatoren skal dukke opp i xSetup. Last med MRF programvaren fra moeller.no

 

1.2.5       RF radiatortermostat

 
 
Radiatortermostaten skal være satt opp som bildet til høyre viser. Det er viktig at krysset for «Send egen temperatur til intelligent komponent» er satt for at Sensio skal kunne motta temperaturverdien fra radiatortermostaten.

MERK! Enheten mottar ikke kommandoer fortløpende. Det kan derfor ta noe tid fra ønsket temperaturverdi settes i Sensio til enhet mottar denne. Enheten er også «smart» slik at enheten ikke står 100% på eller av, men heller justerer pådraget for at mest nøyaktig og stabil temperatur skal oppnås. Det kan derfor være at enheten står av, selv om ønsket temperatur er under faktisk temperatur.

 
   

 

 

1.2.6       Persienneaktuator

 
Persienneaktuatoren må være satt til Persienne(Standard) for å fungere. Dette er standardinnstilling for persienneaktuatoren. Et eksempel på en slik tilkobling er vist til høyre.
Med denne typen tilkobling vil du kunne åpne, lukke eller stoppe den tilkoblede persiennen.

MERK! Sørg for at du tilordner høyere datapunktnummer til grupper enn til den enkelte tilkobling. Hvis ikke, kan tilbakemeldingen fra enheten bli feil.

 

 

1.2.7       Brytere

  
Brytere som kobles opp mot kommunikasjonsgrensesnittet kan ikke settes opp på noen spesiell måte. Det er bare å koble ønskede brytere til ønskede datapunkter. Et eksempel på en slik tilkoblling er vist til høyre. Ved å koble en bryter mot kommunikasjonsgrensesnittet kan du benytte Sensio-programmeringen til å aktivere et Sensio-scenario når det trykkes på bryteren.

MERK! Du kan aktivere fire ulike scenarier fra en bryter. Et scenario på kort tastetrykk opp, et scenario på langt tastetrykk opp, et scenario for langt tastetrykk ned og et scenario for kort tastetrykk ned.

  

1.2.8       Binære innganger

 
Både bevegelsesmeldere og binære innganger kan kobles opp mot Sensio-systemet. Alle 4 innstillinger som den binære inngangen kan settes i, støttes av Sensio-systemet.

I Sensio xSetup kan du velge hva du ønsker skal skje når bevegelsesmelderen oppdager en bevegelse, samt hva som skal skje når det er gått en periode uten bevegelse. I mrf-programmet definerer du hvor lang tid du ønsker fra bevegelse til melding om ikke bevegelse.
 

1.2.9       Analoge innganger

 
Analoge innganger kan kobles opp mot Sensiosystemet. En analog inngang kan f.eks være en temperatursensor, en lyssensor eller andre analoge verdier som sendes til sensiosystemet. Det er viktig at de analoge inngangene settes opp korrekt ut i fra hva det som skal måles og at grenseverdiene settes opp riktige. I de aller fleste tilfeller bør den analoge inngangen settes opp til å sende verdi eller prosentverdi. Den bør også settes opp til å sende syklisk i tillegg til å sende ved verdi med høy nøyaktighet.

I Sensio xSetup kan du velge hva du ønsker skal skje når den analoge inngangen sender en verdi. I de fleste tilfeller vil du at noe skal skje hvis verdien er under en gitt grenseverdi, og noe annet skal skje hvis verdien er over gitt grenseverdi.
 
    

 

1.2.10   Temperatursensor

 
Det er viktig at temperatursensoren er satt til ”Send temperaturverdi” og IKKE til ”Send sjaltekommando”. Hvis den står feil, må du slette tilkoblingen mellom temperatursensoren og kommunikasjonsgrensesnittet samt endre denne innstillingen, før du på ny tegner en tilkobling mellom temperatursensoren og kommunikasjonsgrensesnittet.

Hvert temperatursensorobjekt inneholder to temperatursensorer. Du må derfor tilordne to tilkoblinger mellom temperatursensorobjektet og kommunikasjonsgrensesnittet for at begge tilkoblingene skal være koblet til Sensio-systemet, et til hver av temperatursensorene.

Sett nøyaktisgte måling til 4 hakk fra venstre og send syklist hvert 55 min
 
MERK! Det er viktig at du krysser av for at temperatursensoren skal sende syklisk. Velg at den skal sende syklisk minimum hver 7. time (eller oftere hvis ønskelig). Sensio-systemet inneholder et sikkerhetssystem som varsler hvis en temperatursensor ikke har rapportert inn i løpet av de siste 14 timene. Hvis så skjer, vil det sendes varsel på e-post og SMS, samt at varmeaktuatoren som er koblet sammen den aktuelle temperatursensoren vil gå inn i en sikkerhetsmodus hvor aktuatoren vil bytte mellom å være på i 15 minutter og av de neste 45 minuttene. Når temperatursensoren begynner å rapportere igjen, vil varmeaktuatoren gå ut av sikkerhetsmodusen.

MERK2! Hvis du skal bruke adaptiv oppvarming er det avgjørende at Sensiokontrolleren får tilbakemelding så raskt som mulig når temperaturen endrer seg. Temperatursensoren bør derfor være satt opp til ”Nøyaktigste måling” for at den adaptive oppvarmingen skal fungere ideelt. Se bildet over for ideell innstilling.

1.2.11   Utgått – Romkontroller

 
Det er viktig at romkontrolleren er satt til ”Send temperaturverdi” og IKKE til ”Send sjaltekommando”. Hvis den står feil, må du slette tilkoblingen mellom romkontrolleren og kommunikasjonsgrensesnittet samt endre denne innstillingen, før du på ny tegner en tilkobling mellom romkontrolleren og kommunikasjonsgrensesnittet.

Innstillingen på tider er det samme som over.

 
     

MERK! Det er viktig at du krysser av for at romkontrolleren skal sende syklisk. Velg at den skal sende syklisk minimum hver 7. time (eller oftere hvis ønskelig). Sensio-systemet inneholder et sikkerhetssystem som varsler hvis en romkontroller ikke har rapportert inn i løpet av de siste 14 timene. Hvis så skjer vil det sendes varsel på e-post og SMS samt at varmeaktuatoren som er koblet sammen den aktuelle romkontrolleren, vil gå inn i en sikkerhetsmodus hvor aktuatoren vil bytte mellom å være på i 15 minutter og av de neste 45 minuttene. Når romkontrolleren begynner å rapportere igjen, vil varmeaktuatoren gå ut av sikkerhetsmodusen.

MERK2! Hvis du skal bruke adaptiv oppvarming er det avgjørende at Sensiokontrolleren får tilbakemelding så raskt som mulig når temperaturen endrer seg. Romkontrolleren bør derfor være satt opp til ”Nøyaktigste måling” for at den adaptive oppvarmingen skal fungere ideelt. Se bildet over for ideell innstilling.

1.3       Oppdatere xComfort-systemet

Når alle ønskede endringer er gjort i xComfort-systemet, må du laste opp til alle xComfort-komponenter på normal måte. Det er helt nødvendig at du laster opp til xComfort-systemet før du begynner å bruke det. Hvis ikke vil ikke kommunikasjonsgrensesnittet eller noen av koblingene til eller fra dette fungere.

 

1.4       Opprette en datapunktliste

Når xComfort-systemet er satt opp som du ønsker, og endringene er lastet opp til alle involverte enheter, er xComfort-programmeringen ferdig. Det eneste som nå gjenstår er å eksportere en datapunktliste, som senere skal importeres i Sensio xSetup programmet.

Eksport av datapunktliste gjøres på følgende måte:

1.       Høyreklikk på kommunikasjonsgrensesnittet og velg ”Fremstill datapunktliste”.

 
2.       Velg ønsket plassering og ønsket navn for datapunktlista og trykk på ”Save”/”Lagre”.
 

Nå er du klar for xSetup!